Põhimäärus

Alates 1. juunist 2019 hakkab kehtima Tartu Linnamuuseumi uus põhimäärus.

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse määrusega nr 9 21. mail 2019.

§ 1. Üldsätted

(1) Tartu Linnamuuseum (linnamuuseum) on Tartu Linnavalitsuse hallatav muuseum, mis tegutseb kultuuriosakonna haldusalas.

(2) Linnamuuseumil on neli harumuuseumi: Oskar Lutsu majamuuseum, 19. sajandi Tartu linnakodaniku muuseum, Tartu Laulupeomuuseum ja KGB kongide muuseum.

§ 2. Linnamuuseumi ülesanne

(1) Linnamuuseumi ülesanne on olla mälu-, haridus- ja kultuuriasutus.

(2) Linnamuuseumi tegevused ülesande täitmiseks on järgmised:

1) koguda annetustena, ostudena ja uurimistöö tulemusena Tartu linna ajalooga seotud materjale;

2) koguda Tartu linna haldusterritooriumil läbiviidud arheoloogiliste kaevamiste käigus leitud materjale;

3) uurida ja säilitada kogutud materjale;

4) korraldada materjali üldsusele vahendamist hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel;

5) koostada näitusi, trükiseid, haridusprogramme, korraldada konverentse ja vahendada kogusid interaktiivsete vahendite kaudu.

§ 3. Linnamuuseumi juht

(1) Linnamuuseumi juhib direktor.

(2) Direktor:

1) juhib linnamuuseumi, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning linnamuuseumi tulemusliku tegutsemise ja arengu;

2) vastutab linnamuuseumi üldseisundi, selle raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, linnamuuseumile kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;

3) esindab linnamuuseumi ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades asutuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;

4) teeb kultuuriosakonna juhatajale ettepaneku linnamuuseumi töötajate koosseisu kinnitamiseks;

5) kinnitab linnamuuseumi töökorralduse reeglid;

6) tagab linnamuuseumis tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;

7) kinnitab linnamuuseumi töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;

8) korraldab linnamuuseumi eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;

9) korraldab linnamuuseumi arengukava koostamise ning tagab arengukava projekti esitamise linnavalitsusele;

10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;

11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;

12) korraldab linnamuuseumi suhtlemist Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametiga;

13) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

 

Arengukava 2020–2024

Tartu Linnamuuseumi arengukava aastateks 2020–2024

 

Teenuste hinnakiri

Tartu Linnamuuseumi teenuste hinnakiri

 

Vabad töö- ja praktikakohad

Aktiivseid tööpakkumisi pole.

Praktikainfo