Põhimäärus
Kinnitatud Tartu Linnavolikogu otsusega nr 165 21. detsembril 2006. a.

1. Üldsätted

1.1. Tartu Linnamuuseum (edaspidi Linnamuuseum) on Tartu Linnavalitsuse hallatav munitsipaalmuuseum.

1.2. Linnamuuseumi asukoht on Tartu linn.

1.3. Linnamuuseumi ametlik nimi on Tartu Linnamuuseum.

1.4. Linnamuuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudest õigusaktidest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest, Tartu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Tartu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

1.5. Linnamuuseumil on oma pitsat ja sümboolika.

1.6. Linnamuuseumil võib olla oma pangaarve.

1.7. Linnamuuseum tegutseb linnavalitsuse kultuuriosakonna haldusalas.

2. Linnamuuseumi struktuur

2.1. Linnamuuseumil on neli filiaali: O. Lutsu Majamuuseum, 19. sajandi Tartu linnakodaniku maja, KGB Kongid ja Tartu Laulupeomuuseum.

2.2. Linnamuuseumi filiaal on Linnamuuseumi struktuuriüksus.

3. Linnamuuseumi tegevusvaldkonnad ja ülesanded

3.1. Linnamuuseum kui kultuuri- ja teadusasutus:

3.1.1. kogub annetustena, ostudena ja uurimistöö tulemusena soetatud Tartu linna ajalooga seotud materjali;

3.1.2. kogub Tartu linna haldusterritooriumil läbiviidud arheoloogiliste kaevamiste käigus

leitud materjali;

3.1.3. uurib ja säilitab kogutud materjali;

3.1.4. korraldab materjali üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, tutvustades materjali püsiekspositsioonis, näitustel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes väljaannetes.

3.2. Oma põhiülesannete täitmiseks võib Linnamuuseum:

3.2.1. korraldada kogumistööd Eestis ja välisriikides;

3.2.2. teha Tartus arheoloogilisi kaevamistöid;

3.2.3. korraldada teaduslikke konverentse, seminare ja konkursse;

3.2.4. korraldada näitusi;

3.2.5. korraldada näitusmüüke ja oksjoneid;

3.2.6. anda välja teaduslikke töid ja muuseumi tutvustavaid trükiseid;

3.2.7. teha ettepanekuid filiaalide avamiseks ja sulgemiseks;

3.2.8. anda oma erialal konsultatsioone;

3.2.9. kasutada erialakonsultatsioonides eksperte;

3.2.10. deponeerida eksponaate juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele;

3.2.11. korraldada töötajate täiendõpet;

3.2.12. teha tehinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eestis ja välisriikides linnavolikogu poolt kehtestatud korras;

3.2.13. toota ja müüa oma põhiülesannetena fikseeritud tegevusega seotud kaupu (trükised, filmid, helisalvestised, suveniirid jne).

3.3. Linnamuuseum osutab järgmisi tasulisi teenuseid:

3.3.1. tutvustab püsiekspositsiooni ja näituseid;

3.3.2. rendib seadmeid, ruume, hooneid linnavolikogu poolt kehtestatud korras;

3.3.3. deponeerib ja annab kasutada muuseumikogusse kuuluvaid museaale;

3.3.4. osutab muid muuseumi põhiülesannetega seotud teenuseid (nt esemete kopeerimine, restaureerimine, külastajate teenindamisega seotud tegevused, konsultatsioonid jm).

3.4. Tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus linnavolikogu poolt sätestatud korras.

4. Linnamuuseumi juhtimine

4.1. Linnamuuseumi tööd juhib direktor. Direktori ametikoht täidetakse konkursi korras kõrgharidusega isikuga. Konkursi tulemused kinnitab ja direktorile määrab palga linnavalitsus linnapea ettepanekul. Linnamuuseumi direktor:

4.1.1. juhib Linnamuuseumi, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust Linnamuuseumi üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

4.1.2. esindab Linnamuuseumi;

4.1.3. teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks linnavolikogu poolt kehtestatud korras;

4.1.4. kinnitab Linnamuuseumi töösisekorraeeskirja arvestades linnavolikogu poolt sätestatud korda;

4.1.5. kinnitab Linnamuuseumi töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

4.1.6. esitab Linnamuuseumi eelarve projekti linnavalituse poolt kehtestatud korras;

4.1.7. koostab Linnamuuseumi tegevusplaani ja kooskõlastab selle nõukoguga;

4.1.8. korraldab Linnamuuseumi statistilist arvestust ning esitab vastavad aruanded õigusaktides sätestatud korras;

4.1.9. korraldab Linnamuuseumi suhtlemist Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitse-inspektsiooniga;

4.1.10. annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi või kirjalikke korraldusi.

4.2. Linnamuuseumi sisulist tööd suunab nõukogu, mille koosseisu ja põhimääruse kinnitab linnavalitsus.

5. Linnamuuseumi vara, finantseerimine ja aruandlus

5.1. Linnamuuseumi muuseumikogu koosneb põhifondist ja teaduslikust abifondist. Muuseumikogusse kuuluva museaali üleandmine ja muuseumikogust väljaarvamine toimub muuseumiseaduses sätestatud alustel ning linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

5.2. Linnamuuseumi vara moodustavad talle linnavalituse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar jm vara. Vara omandivormi muutmine ja linnale varaliste kohustuste võtmine toimub linnavolikogu poolt kinnitatud korras. Linnamuuseumile võivad valdamiseks ja kasutamiseks vara üle anda ka juriidilised ja füüsilised isikud.

5.3. Linnamuuseumi tegevust finantseeritakse Tartu linna eelarvest. Lisaks saab Linnamuuseum rahalisi vahendeid laekumistest riigieelarvest, sihtfondidest, teiste juuriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning põhikirjas ettenähtud tasulistest teenustest.

5.4. Tasulistest teenustest saadavaid vahendeid kasutab Linnamuuseum põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

5.5. Linnamuuseumi raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

5.6. Linnamuuseumi finantsmajanduslikku tegevust revideerivad linnavalitsuse kultuuriosakond, sisekontrolli teenistus ja rahandusosakond.

6. Linnamuuseumi ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja sellest teatamine

6.1. Linnamuuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses ja linnavolikogu poolt sätestatud korras.

6.2. Linnamuuseumi ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu, teatades sellest Kultuuriministeeriumile vähemalt kolm kuud enne kavandatavat tähtaega.

6.3. Linnamuuseumi tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentidega üle teisele muuseumile. Muuseumikogu üleandmise ja vastuvõtmisega seotud küsimused lahendatakse muuseumiseaduses ettenähtud korras.

Arengukava
Tartu Linnamuuseumi arengukava aastateks 2015-2019

Lisa: Tartu Linnamuuseumi arengukava 2015-2019 tegevuskava (puudub fail)

Vabad töö- ja praktikakohad

Hetkel vabu töökohti ei ole. Praktikast huvitatutel palume võtta ühendust Marge Rennitiga: marge.rennit@katarina.ee, tel 7461900, 5256411